ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ, НЭГДЭЖ БҮТЭЭЕ: АЧ ЗАЯА ЭМНЭЛЭГ

Орон нутгаас нийлүүлж буй бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ жил бүр тогтвортой өсөж, 2014 онд Ховд аймгаас 1.8 тэрбум төгрөгийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авч байсан бол 2022 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний үнийн дүн 269.8 тэрбум төгрөг болж 150 ДАХИН өссөн.